The National Film and Television School (NFTS) has today announced it is to establish a new national hub in Wales in partnership with BBC Cymru Wales and Creative Wales

NFTS Wales will become operational from April 2021 with enrolment for the first intake of courses starting in Summer 2021.

Read the press release in full below published via BBC Media Centre.

NFTS Cymru Wales

The NFTS has confirmed it will launch NFTS Wales, its latest new national hub, based at BBC Cymru Wales’s new broadcast centre in Central Square in Cardiff. For nearly half a century, the NFTS has developed some of the UK and the world’s top creative talent.

Outside BBC Cymru Wales building
BBC Cymru Wales in Central Square

The plans have been unveiled as part of a series of collaborations announced today by the Director-General of the BBC, Tim Davie to support and develop the sector in Wales. It coincides with a virtual visit to Wales for a series of meetings with broadcast industry leaders and programme makers.

Following the successful opening of hubs in Glasgow and Leeds in addition to its main site in Beaconsfield, NFTS Wales will establish a new centre at BBC’s Central Square building. NFTS Wales will focus its activity on supporting very recent graduates to acquire the higher-level skills required to either pursue postgraduate study or to successfully transition into the creative industries.

NFTS students in dubbing theatre
Students in Dubbing Theatre at NFTS

Backed by funding from Creative Wales, the new national training centre in Wales will also support emerging talent, as well as strengthen skills development.

And in a separate development, BBC Three is partnering with BBC Wales and Creative Wales in an ambitious new collaboration designed to discover new and innovative programme formats. The partnership will invite independent production companies based in Wales to pitch new ideas for programmes that reflect the life experiences of 16-24 year olds.

The partnership aims to develop Wales-based companies, strengthen the supply of programmes from Welsh producers to BBC Three, and reflect the real-life experiences of 16-24 year olds in Wales and the rest of the UK. This will be done via a guaranteed series commission that will be available to watch on both BBC iPlayer and BBC One Wales.

Students in a desert shooting for grad film
NFTS students on location for graduation film shoot

As previously announced, BBC Three is committed to running at least one creative partnership in each Nation or Region as part of BBC Content’s package of activity to support the sector outside London during the current COVID-19 pandemic and has already launched partnerships with Northern Ireland, Scotland and England.

Welcoming the collaborations, the Director-General of the BBC, Tim Davie said: “The BBC Central Square broadcast centre - right in the heart of Cardiff - is proving to be a great new addition to the broadcast sector in Wales. I am delighted that it is now home to the new NFTS hub.

“It’s a great place to do business. The latest BBC Three collaboration – following those announced in Scotland, England and Northern Ireland – is about throwing open the doors to programme makers in Wales for new, innovative programme ideas, with portrayal at its heart.”

student set designing
NFTS student working on set design

First Minister of Wales Mark Drakeford said: “Creative industries in Wales have seen a real boom in recent years, but we’re well aware of the impact that the pandemic is having on the sector. I’m especially delighted therefore to welcome world-renowned National Film and Television School to Wales, whose first class training will help grow a burgeoning workforce here.

“This sits alongside our new collaboration through Creative Wales, with BBC Three and BBC Wales, in boosting Wales-based content for our young people. In tandem these new developments will strengthen the screen industry here, harness talent and provide new opportunities for Wales based production companies and workers.”

Jon Wardle, NFTS Director said: “We are thrilled to announce our expansion into Wales. The success of our other hubs, NFTS Scotland and NFTS Leeds have clearly demonstrated the demand for bespoke training and education in the Nations and Regions.

“With the creative industries across Wales thriving, as the UK’s National Film and Television School a key part of our strategy is to support the growth of film and television production outside of London. NFTS Wales will actively seek out and develop Welsh talent and provide students with a clear pathway into jobs within the industry.”

WELSH VERSION

Y Sgwâr Canolog fydd cartref newydd yr Ysgol Ffilm a Theledu Cenedlaethol yng Nghymru

Mae’r Ysgol Ffilm a Theledu Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi eu bod am sefydlu hwb cenedlaethol newydd yng Nghymru mewn partneriaeth gyda BBC Cymru a Chymru Greadigol.

Mae’r Ysgol wedi cadarnhau ei fod yn lansio NFTS Cymru, ei ganolfan genedlaethol ddiweddara, wedi ei lleoli yng nghanolfan ddarlledu newydd BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog. Am bron i hanner canrif, mae’r Ysgol wedi addysgu a datblygu rhai o unigolion mwyaf talentog a chreadigol y DU a’r byd.

Mae’r cynlluniau wedi eu dadorchuddio fel rhan o gyfres o bartneriaethau sy’n cael eu cyhoeddi heddiw gan Gyfarwyddwr-Cyffredinol y BBC, Tim Davie i gefnogi a datblygu’r sector yng Nghymru. Mae’n cyd-fynd ag ymweliad rhithiol i Gymru am gyfres o gyfarfodydd gydag arweinwyr y diwydiant darlledu a chynhyrchwyr rhaglenni.

Yn dilyn creu canolfannau llwyddiannus yn Glasgow a Leeds yn ogystal â’r prif safle yn Beaconsfield, fe fydd yr Ysgol yn sefydlu canolfan newydd yn adeilad y BBC yn y Sgwâr Canolog. Canolbwynt y gweithgaredd yng Nghaerdydd fydd cefnogi graddedigion diweddar a’u harfogi gyda’r sgiliau o’r lefel uchaf i un a’i fynd ati i astudio ar gyfer cymwyster ôl-radd neu drosglwyddo’n llwyddiannus i swydd o fewn y diwydiannau creadigol.

Gyda chefnogaeth ariannol gan Gymru Greadigol, bydd y ganolfan hyfforddi newydd yng Nghymru hefyd yn cefnogi talent newydd yn ogystal â datblygu sgiliau.

Ac mewn datblygiad arwahan, mae BBC Three yn partneru gyda BBC Cymru a Chymru Greadigol mewn cynllun newydd a chyffrous wedi ei greu er mwyn darganfod rhaglenni teledu newydd ac arloesol. Fe fydd y bartneriaeth yn gwahodd cwmnïau cynhyrchu annibynnol wedi eu lleoli yng Nghymru i gynnig syniadau am raglenni sy’n adlewyrchu profiadau bywyd pobl rhwng 16 a 24 mlwydd oed.

Bwriad y bartneriaeth yw datblygu cwmnïau wedi eu lleoli yng Nghymru, cryfhau’r cyflenwad o raglenni gan gynhyrchwyr Cymreig i BBC ac adlewyrchu profiadau go-iawn pobl rhwng 16 a 24 oed yng Nghymru. Daw hyn yn sgîl comisiynu cyfres fydd ar gael i’w gwylio ar BBC iPlayer a BBC One Wales.

Fel sydd wedi ei gyhoeddi eisoes, mae BBC Three wedi ymrwymo i redeg oleia un bartneriaeth greadigol ym mhob cenedl yn y DU fel rhan o becyn BBC Content sy’n cefnogi’r diwydiant y tu allan i Lundain yn ystod pandemig COVID-19 a’r sianel eisoes wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr.

Wrth groesawu’r cyhoeddiadau, dywedodd Cyfarwyddwr-Cyffredinol y BBC, Tim Davie: “Mae Canolfan Ddarlledu’r Sgwâr Canolog – yng nghanol dinas Caerdydd – yn amlwg yn ychwanegiad arbennig i’r sector ddarlledu yng Nghymru. Dwi wrth fy modd ei fod bellach yn gartref i’r Ysgol Ffilm a Theledu.

“Mae’n le gwych i wneud busnes. Mae’r bartneriaeth ddiweddara’ efo BBC Three – sy’n dilyn rhai gafodd eu cyhoeddi yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon – yn taflu’r drysau’n agored i gynhyrchwyr teledu yng Nghymru i ddod â syniadau newydd, arloesol ger bron gyda phortread o Gymru yn ganolog.”

Dywed Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford: ”Mae’r diwydiannau creadigol yng Nghymru wedi gweld cynnydd yn y blynyddoedd diwethaf, ond rydym yn ymwybodol o’r effaith mae’r pandemig yn ei gael ar y sector. Rwy’n falch iawn felly i groesawu’r Ysgol Ffilm a Theledu Cenedlaethol i Gymru – ysgol sydd ag enw da dros y byd – a bydd eu hyfforddiant penigamp o gymorth wrth dyfu’r gweithlu yma.

“Mae hwn yn eistedd ochr yn ochr gyda phartneriaeth arall drwy Cymru Greadigol gyda BBC Three a BBC Cymru, fydd yn rhoi hwb i gynnwys wedi ei greu yng Nghymru i’n pobl ifanc. Law yn llaw bydd y datblygiadau newydd yma yn cryfhau’r diwydiant, datblygu talent a darparu cyfleoedd newydd i gynhyrchwyr, cwmnïau a gweithlu Cymreig.”

Dywed Jon Wardle, Cyfarwyddwr yr Ysgol Ffilm a Theledu Cenedlaethol: “Rydym wrth ein boddau o gael cyhoeddi ein bod yn ehangu i Gymru. Mae llwyddiant ein canolfannau eraill yn yr Alban ac yn Leeds wedi dangos yn glir fod galw am hyfforddiant arbenigol yng nghenhedloedd y DU.

“Mae’r diwydiannau creadigol ar draws Cymru yn ffynnu ac mae’n rhan o’n strategaeth ni fel Ysgol i gefnogi twf cynyrchiadau ffilm a theledu y tu hwnt i Lundain. Fe fyddwn yn gweithio’n galed i ddod o hyd i dalent Cymreig er mwyn ei ddatblygu a darparu llwybr clir i mewn i swyddi a’r diwydiant i fyfyrwyr.”

16/11/20